As I Intensify I Become More Singular

Group Exhibition curated by Ioanna Gerakidi

14 april 2018

Artists: Gianmaria Andreetta, Margaret Haines, Dorota Gawęda and Eglė Kulbokaitė, Danae Io, Nefeli Kadinopoulou Asteriou, Chrysanthi Koumianaki, Kosmas Nikolaou, Anastasia Pavlou, Stefanie Rau, Paky Vlassopoulou, Danielle Zorbas

all photos by alexandra masmanidi

_MG_1183.jpg
_MG_1201.jpg
_MG_1223.jpg
_MG_1259.jpg
_MG_1249.jpg
_MG_1294.jpg
_MG_1300.jpg